شیر تست و تخلیه (Test & drain)(DY4030-DY4031-DY4032-DY4033)

FM Approval Identification: 0003042076
FM Approval Identification: 0003056221
UL CERTIFICATION Number: EX16258

 

شیر تست و تخلیه ترکیبی از دو شیر توپی هم محور و یک چمبر دارای شیشه جانبی ،می باشد. این شیر برای تست سیستم استفاده می شود به نحوی که وقتی این شیر باز می شود به مانند زمانی است که یک عدد اسپرینکلر فعال شده است. جریان آب نیز از چمبر شیشه ای قابل روئیت است. همچنین از این شیر جهت تخلیه و درین آب درون سیستم و شبکه نیز استفاده می شود.

 

شیر test & drain

 

جدول