فلوسوئیچ (Flowswitch)

 

این فلوسوئیچ در سیستم اسپرینکلر استفاده می شود تا اطلاعات الکتریکی ناشی از جریان را زمانی که هد اسپرینکلر فعال می شود، ارسال کند .

 

فلوسوئیچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فلوسوئیچ