شیرآلات

قطع کننده پروانه ای

Butterfly Valve

یک طرفه خشک

Dry Alarm Valve

یک طرفه وت آلارم

Wet Alarm Valve

شیر دروازه ای

OS & Y Gate Valve

تست و تخلیه

Test & Drain Valve

اسپرینکلر

بغل زن استاندارد

Sidewall Sprinkler/ Standard response

بغل زن استاندارد برنجی مدل DY-3537 / DY-3527

بالازن استاندارد

Upright Sprinkler/ Standard response

بالازن استاندارد برنجی مدل DY-3333 / DY-3323

پایین زن استاندارد

Pendent Sprinkler/ Standard response

پایین زن استاندارد برنجی مدل DY-3337 / DY-3327

بغل زن واکنش سریع

Sidewall Sprinkler/ Quick response

بغل زن پاسخ سریع برنجی مدل DY-3439 / DY-3429

بالازن واکنش سریع

Upright Sprinkler/ Quick response

بالازن پاسخ سریع برنجی مدل DY-3433 / DY-3423

پایین زن واکنش سریع

Pendent Sprinkler/ Quick response

پایین زن پاسخ سریع برنجی مدل DY-3437 / DY-3427